Košík
  • LEVNÁ FOTOKNIHA

    Kvalitní fotokniha v pevné vazbě již do 24 hodin!

    VÍCE INFO
  • KALENDÁŘE

    Mnoho druhů kalendářů za skvělé ceny

    VÍCE INFO

soutez

Pravidla soutěže
Organizátorem a pořadatelem soutěže „Velká vánoční soutěž 2018“ (dále jen “soutěž”) je společnost powerprint s.r.o., se sídlem Praha 6 - Suchdol, Brandejsovo nám. 1219/1, PSČ 16500, IČ: 27627705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119931. (dále jen „organizátor“). Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů. 


Soutěž bude probíhat v termínu od 14:00 hod. dne 20. listopadu 2018 do 18:00 hod. dne 31. prosince 2018 na území České republiky, a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). 


Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící uveřejnil vyfocený fotodárek vyrobený společností powerprint s.r.o., objednaný prostřednictvím webů fotokniha24.cz nebo darecky24.cz s doplněným hashtagem #majprint a současně tagem @fotokniha24.

Do 7 dnů po skončení soutěže budou odbornou porotou vybráni 3 výherci. 


Výhrou se rozumí slevový kód na výrobu fotoknihy nebo fotokalendáře zdarma vytvořených z fotografií výherce na webu fotokniha24.cz   
 
Výherce bude oznámen na FCB stránce organizátora https://www.facebook.com/fotokniha24.
Výherce soutěže je povinen na výzvu organizátora formou zprávy na FCB poskytnout neveřejně organizátorovi (formou zprávy na FCB) jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Bez zbytečného odkladu po předání kontaktních údajů bude výherci poslán slevový kód na fotoknihu nebo fotokalendář zdarma.


Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.

Účastí v soutěži soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Účastí v soutěži soutěžící uděluje pro případ, že se stane výhercem, organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) na FCB profilu organizátora, jeho webových stránkách www.fotokniha.cz, instagramového profilu fotokniha24 případně v tiskových materiálech vydávaných organizátorem.

Účastí v Soutěži soutěžící dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených organizátorovi, a to:
a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky)
c) po dobu trvání soutěže a dále po dobu pěti let po jejím ukončení s právem odvolat kdykoliv souhlas e-mailem na adrese podpora@powerprint.cz;
d) ke zpracování organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
e) s právem organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání soutěže či jiných marketingových akcí organizátora;

Soutěžící má právo požadovat na organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a platných právních předpisů.